چرا ترکیه ؟

چرا ترکیه؟خدمات بهداشتی در ترکیه توسط یک سیستم مرکزی در کشور توسط وزارت بهداشت، درمان کنترل می شود. کشور ما در میان کشورها دارای بالاترین تعداد بیمارستان های جهان است. موسسات بهداشتی ما با پیشرفت های زیربنایی فناوری و تیم های دکتر و موسسات و خدمات در غرب همسو هستند. ترکیه جزء اتحادیه اروپا به حساب می آید  و خدمات بهداشتی را با استانداردهای اروپایی ارائه می دهد. کمیسیون ترکیه JCI حقوق بین المللی مشترک از نظر تعداد به بیمارستان دوم در جهان معتبر (2) قرار دارد. 170 موسسه بهداشتی با گواهی JCI جهت انطباق وجود دارد. برخی از بیمارستان ها با دانشگاه های معتبر در ایالات متحده در ارتباط است.

Contactez nous via WhatsApp