جراحی مغز و اعصاب

جراحی مغز و اعصاب یک علم است که بیماری هایی را که در مغز و نخاع رخ می دهد بررسی می کند. بیماری های بسیاری وجود دارد که در این زمینه پزشکی بررسی و درمان می شوند. بررسی بیماریهای مغز و اعصاب و بیماریهای عروقی همچنین بررسی بیماری های عروقی نخاعی را بررسی می کند. این شاخه ای از علم همه بیماری های مغز را بررسی می کند و تشخیص ناراحتی یا علائمی که در نخاع رخ می دهد. جراحی مغز و اعصاب یک پروسه بسیار دشوار در پزشکی است. در این فرایند، در بیمارستان مورد توجه قرار گرفته است.

بیماری های عصبی

جراحی مغز و اعصاب شاخه ای از علم است که بیماری های مغزی را بررسی می کند. همه این بیماری ها مربوط به مغز است. بیماری های عصبی عبارتند از خونریزی مغزی، حباب های عروقی و انسداد عروقی. با این بیماری ها، هر گونه ناراحتی و علائم در مغز با این زمینه علمی بررسی می شود. اکثر بیمارستان ها کلینیک جراحی مغز و اعصاب دارند. برای بیماری های مرتبط با مغز، خدمات جراحی مغز و اعصاب تحت درمان قرار می گیرند و تومورها در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرند. تومورهای مغز به عنوان خوش خیم و بدخیم طبقه بندی می شوند.از بین بردن این تومورها با جراحی مغز و اعصاب ممکن است. جراحی مغز و اعصاب بررسی تمام عروق مغز و تومور در مغز است.

روش جراحی مغز و اعصاب.

به دو روش است که اولین روش که ماف هلت به شما بر اساس تجربه توصیه میکند استفاده از به روزترین ومجهزترین وپیشرفته ترین دستگاه به اسم گامانایف آیکن الکتا که پیشرفته ترین دستگاه های رادیو تراپی و رادیوسرجری در بیمارستان کوچ و آمریکایی است ودر روش بعدی جراحی مغز و اعصاب علم بیماری های ستون فقرات و نخاعی است. این شاخه ای از علم، که همچنین بیماری های مغزی و همچنین بیماری های ستون فقرات را مورد بررسی قرار می دهد، بررسی می کند. جراحی اعصاب، بیماری های هیپوفیز و بیماری های مزمن را بررسی می کند. در این درمان، بیماری مغز بیمار شناسایی می شود. جراحی مغز و اعصاب پس از تشخیص بیماری مغزی انجام می شود. خطر مرگ در طی جراحی متناسب با سایر بیماری ها است. قبل از جراحی، توسط جراحی مغز و اعصاب تشخیص داده شده است. برای تعیین بیماری از میکروسکوپ و میکرو جراحی استفاده می شود. پس از جراحی، بیمار باید تحت مراقبت باشد.

Contactez nous via WhatsApp