جراحی عمومی

جراحی عمومی یک شاخه ای از علم است که همه بیماری ها را بررسی می کند. تمام بیماری ها در علوم پزشکی در این زمینه مورد بررسی و تشخیص قرار می گیرند. . کلینیک جراح عمومی، که در آن همه بیماری ها میتواند مورد بررسی قرار گرفته شود. اگر ناراحتی یا علامت در بدن شما وجود داشته باشد که دلیلش را نمیدانید، ابتدا می توانید نزد جراح عمومی بروید، می توانید بیماری خود راتشخیص دهید.این شاخه علم شاخه ای از علم است که در آن مشکلات  جزئی تشخیص داده می شود.

بیماری هایی مربوط به جراحی عمومی

جراحی عمومی اولین کلینیک برای سرماخوردگی است. در واقع برای تحقیق و تثبیت بیماریهایی ها مرکز جراحی کارایی دارد.ودر عین حال با تمامی زیر شاخه های پزشکی نیز در ارتباط میباشد.با تشخیص بسیاری از بیماریهایی که بر روی افراد تشخیص داده شده است ، این بخش برای تشخیص سرطان ها هم است.این بخش به معنای کل همه ی زیر شاخه های پزشکی مثل  پاتولوژی ،سیستم گوارش ،پزشکی ،رادیولوژی و بسیاری از بخش های پزشکی که متوصل به شاخه های عمومی هستند و همچنین برای کنترل بیماریها هم در نظر گرفته شده است.بسیاری از بیماریها که نیاز به جراحی دارند را نیز تحت پوشش خود قرار میدهد. همچنین بیماری های تحت پوشش این عمدتا سرماخوردگی، بواسیر، سرطان پستان، هموروئید،ونرسیدن خون به بافت که اصطلاحا گانگرین گفته میشود ،درد شکمی، معده، کبد، فیستول، کیست این علم نیز به عنوان یک شاخه پژوهشی شناخته شده است .

Contactez nous via WhatsApp